Patron szkoły

skowyra3Ludwik Skowyra urodził się 20 sierpnia 1877 roku w Staszowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Solcu nad Wisłą, które ukończył w 1895 roku. Następnie pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Świątnikach (1895 – 1900) i Piórkowie Opatowskim (1900 – 1904). W 1904 roku przyjeżdża do Przysuchy zniszczonej przez pożar i zostaje nauczycielem w trzyklasowej szkole miejskiej. Tu podejmuje od początku szeroką działalność oświatową i społeczną. Pod jego kierunkiem organizuje się w Przysusze Towarzystwo Szerzenia Oświaty, które prowadzi szeroką działalność popularyzatorską i szkoleniową wśród ludności wiejskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przystępuje natychmiast do rozbudowy spółdzielczości i organizacji Średniej Szkoły Spółdzielczej. Za środki uzyskane ze sprzedaży majątku po rodzicach buduje w Przysusze internat dla młodzieży szkolnej oraz budynki szkolne. Młodzież korzystała z internatu bezpłatnie a środki na utrzymanie internatu pochodziły z darów. Średnia Szkoła Spółdzielcza staje się w latach dwudziestych ważnym ośrodkiem szkolenia młodzieży na potrzeby spółdzielczości. W krótkim czasie Ludwik Skowyra staje się duchowym przywódcą młodzieży uczęszczającej do szkoły. Pod koniec lat dwudziestych napotyka na trudności finansowe. W tej sytuacji przenosi szkołę do Kozienic, gdzie prowadzi ją do 1932 roku tj. do czasu cofnięcia koncesji na prowadzenie szkoły spółdzielczej. W 1938 roku wraca do Przysuchy. Podczas okupacji żyje na granicy ubóstwa. Po wyzwoleniu przystępuje ponownie do organizowania szkoły średniej. Zakłada Gimnazjum Handlowe im. Stanisława Staszica i kieruje nim do 1950 roku tj. do czasu reformy szkolnictwa. Po zniesieniu Gimnazjum Handlowego udostępnia swoje własne budynki na potrzeby Szkoły Zawodowej i zostaje mianowany jej dyrektorem. W 1954 przechodzi na emeryturę służąc jeszcze długie lata radą i pomocą Szkole Zawodowej. Zmarł w Przysusze 30 listopada 1965 roku i tu spoczywa na miejscowym cmentarzu. W uznaniu zasług p. Ludwika Skowyry w dniu 12 listopada 1988 roku nadano szkole imię tego wspaniałego pedagoga.