Szkolne koło PCK

Pierwsze koło młodzieżowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Przysusze powstały w latach 20 XX w., w Średniej Szkole Spółdzielczej założonej w naszym mieście przez Ludwika Skowyrę. Do jego głównych zadań należała troska o czystość i higienę w szkole i jej otoczeniu, młodzieży wpajano również szacunek i dbałość o drugiego człowieka. Po zakończeniu II wojny światowej Szkolne Koło PCK ponownie rozpoczęło normalne funkcjonowanie. Najważniejszymi celami działalności było szkolenie sanitarne oraz propagowanie w lokalnym środowisku wartości czerwonokrzyskich.            Od końca lat 70 ubiegłego wieku, gdy utworzono w Przysusze Klub HDK młodzież naszej szkoły bierze aktywny udział w akcjach poboru krwi. Potwierdzeniem kontynuacji tych działań są czołowe miejsca zajmowane przez Honorowych Krwiodawców ze Skowyrówki w konkursach organizowanych przez RCKiK  w Radomiu (m. in. „Młoda krew ratuje życie”, „Honorowa krwinka” czy „Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu”). Rekordową ilość krwi oddana przez młodzież to ponad 100 l w ciągu roku szkolnego. Za zaangażowanie SK PCK  w realizację celów statutowych  Zarząd Główny PCK wyróżnił naszą szkołę Odznakami Honorowymi PCK II i III stopnia.

Członkowie Szkolnego Koła PCK oprócz organizowania i uczestnictwa w akcja HDK angażują się w następujące formy działalności:

– kwesty organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Przysusze,

– uczestnictwo ze sztandarem PCK w uroczystościach patriotycznych i państwowych,

– uczestnictwo w pielgrzymkach HDK na Jasną Górę i spotkaniach opłatkowych krwiodawców w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego,

– akcjach organizowanych przez organizacje młodzieżowe w naszej szkole,

– udział w przeglądach młodzieży czerwonokrzyskiej,

– prowadzenie gazetki ściennej,

– akcjach dla dzieci np. „Mikołajki”.

Opiekunami SK PCK i klubu HDK są Barbara Narewska i Artur Maroszek.

 

Polecamy strony:

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

Krwiodawstwo w sieci