Szkoła branżowa II stopnia

W Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze, kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia mogą rozpocząć absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia i dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kształcenie odbywa się w zawodach:
– technik pojazdów samochodowych;
– technik żywienia i usług gastronomicznych;
– technik usług fryzjerskich.
Ukończenie BS II stopnia umożliwia uzyskanie średniego wykształcenia zawodowego (dyplom technika w zawodzie) i przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Uczniem/słuchaczem Branżowej Szkoły II stopnia może zostać absolwent BS I stopnia i ZSZ, który ukończył szkołę w ciągu ostatnich pięciu lat.