Technik ekonomista

logo-ek

Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, popularny na rynku, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia. Absolwentom Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze o specjalizacji technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. Osoba pracująca w tym zawodzie bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu oraz kontroli. Do wykonywania zadań absolwenci wykorzystują urządzenia biurowe, sprawnie korzystają z zasobów sieci Internetowej, posługują się językiem obcym zawodowym oraz wykorzystują specjalistyczne oprogramowania komputerowe. Szczegółowe cele pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. Praca ekonomisty to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale też często z klientami.
Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie rozliczeń finansowych, kadrowo-płacowych, sprzedaży i marketingu.


Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik ekonomista mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:


EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
• stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
• prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
• gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
• sporządzanie biznesplanu.


EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
• prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
• sporządzanie dokumentacji kadrowej,
• prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
• rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
• prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
• prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• podstawy ekonomii,
• technika biurowa,
• podstawy statystyki,
• marketing,
• stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej,
• ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
• język obcy zawodowy.


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• wykonywanie prac biurowych,
• obsługa ekonomiczna przedsiębiorstw,
• planowanie przedsięwzięć gospodarczych,
• prowadzenie rozliczeń finansowych,
• prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej,
• praktyki zawodowe.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie technik ekonomista:
• dobra organizacja pracy,
• sumienność,
• przedsiębiorczość,
• kreatywność,
• umiejętność komunikowania się z klientami,
• asertywność i odporność na stres,
• znajomość języków obcych,
• bardzo dobrą znajomość obsługi komputera,
• dokładność,
• odpowiedzialność.

 

Możliwości zatrudnienia

Zawód technik ekonomista związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych.
Miejsca pracy technika ekonomisty:
• urzędy skarbowe,
• urzędy administracji,
• biura księgowe,
• banki,
• sekretariaty,
• agencje celne,
• biura maklerskie,
• towarzystwa ubezpieczeniowe,
• stowarzyszenia i fundacje,
• własna firma,
• firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

Nauka trwa 5 lat, które możesz wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi i podjęcie decyzji, czy rozpocząć studia, podjąć zatrudnienie lub może jednocześnie studiować i pracować. Nauka w naszej szkole przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność przedsiębiorstw oraz w wielu instytucjach państwowych. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących (język polski, matematyka, historia itd.) poznasz przedmioty zawodowe, które przede wszystkim nastawione są na efekty kształcenia praktycznego (systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi, systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej, rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej, kadry i płace, planowanie przedsięwzięć gospodarczych). Po zakończonej nauce w technikum będziesz atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu pochwalisz się doświadczeniem zawodowym, dzięki odbytym ośmiotygodniowym praktykom zawodowym w przedsiębiorstwach prywatnych oraz instytucjach i urzędach państwowych. Na przedmiotach zawodowych zdobędziesz praktyczne umiejętności, dzięki czemu będziesz mógł pomóc rodzicom i znajomym prowadzić księgę przychodów i rozchodów, wypełnić deklaracje podatkowe itp. Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista będziesz mógł podwyższać poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych.

 

Krótki film prezentujący kierunek technik ekonomista: