Technik elektronik

el-p1

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.
Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika.


Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik elektronik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:


ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:
• montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
• wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
• uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
• demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.


ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:
• użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
• konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
• podstawy elektrotechniki,
• podstawy elektroniki,
• urządzenia elektroniczne,
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• język obcy zawodowy.


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• pomiary elektryczne i elektroniczne,
• instalacje urządzeń elektronicznych,
• eksploatacja urządzeń elektronicznych,
• praktyki zawodowe.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie
Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik elektronik” powinny charakteryzować:
• ostrość słuchu,
• ostrość wzroku,
• rozróżnianie barw,
• widzenie o zmroku,
• zmysł równowagi,
• koordynacja wzrokowo – ruchowa,
• zręczność rąk, w tym: zręczność palców,
• czucie dotykowe,
• dobrze rozwinięty zmysł powonienia,
• uzdolnienia techniczne,
• spostrzegawczość.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to:
• umiejętność współdziałania,
• umiejętność pracy w szybkim tempie,
• samodzielność, samokontrola,
• zdolność koncentracji uwagi,
• dobra pamięć,
• kreatywność, uzdolnienia techniczne
• odporność na działanie pod presją czasu,
• gotowość do pracy w różnych warunkach,
• gotowość do ustawicznego uczenia się.

ele-praca


Możliwości zatrudnienia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
• wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych,
• użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
• konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.
Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.
Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

 

Nasze pracownie zajęć praktycznych oraz krótki film prezentujący kierunek technik elektronik: